Opetussuunnitelmauudistus

OPINTOVIIKOISTA OSAAMISPISTEISIIN

Ammatillisessa koulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2015. Muutos koskee kaikkia opiskelijoita, riippumatta siitä, milloin opinnot ovat alkaneet. Muutokset perustuvat ammatillisen koulutuksen uuteen lainsäädäntöön, jonka pohjalta Opetushallitus on uudistanut opetussuunnitelmia koskevat määräykset.

Näkyvin muutos uusissa opetussuunnitelmissa on siirtyminen opintoviikoista (ov) osaamispisteisiin (osp) sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien muutokset. Arviointiasteikko ei tule muuttumaan, vaan se pysyy edelleen asteikolla 1-3.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja valinnaisuutta sekä tukea opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä opinnoissa. Osaamispisteet perustuvat opiskelijan osoittamaan osaamiseen, opiskeluun käytettävää aikaa ei määritellä. Oppilaitoksen on kuitenkin järjestettävä koulutus niin, että ammatillinen perustutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ei tule suuria muutoksia. Joidenkin tutkinnon osien suhteellinen laajuus osaamispisteinä muuttuu, mutta aiemmin suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan uudistettuun tutkintoon täysimääräisesti. Ammatillisten tutkinnon osien kokonaislaajuus ei muutu. Opinnäytetyö ei kuulu enää erillisenä perustutkinnon muodostumiseen.

Yhteisten tutkinnon osien osuus tutkinnosta kasvaa. Tieto-ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, Yrittäjyys ja yritystoiminta sekä Työelämätaidot tulevat kaikille pakollisiksi opinnoiksi. Taito-ja taideaineissa ei ole enää vapautuksia 18- vuotta täyttäneille (opiskelija on 18-vuotias aloittaessaan opinnot). Yhteisten tutkinnon osien valinnaisuus kasvaa.

Vapaasti valittavien tutkinnon osien osuus tutkinnosta vähenee. Osaamistavoitteet on niiden osalta määritelty aiempaa tarkemmin..

Jatkavien opiskelijoiden osalta aiemmin suoritetut opinnot tunnustetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan mahdollisimman joustavasti niin, että lisäsuorituksia ei tulisi. Suoritusten siirtäminen uuteen tutkintoon voi kuitenkin aiheuttaa vähäisiä lisäsuorituksia ja tutkintotodistuksessa painopistemuutoksia.

 

Perustutkinnon muodostumisen muutokset on kuvattuna alla olevaan taulukkoon

31.7.2015 saakka

1.8.2015 alkaen

Ammatillinen perustutkinto 120 ov

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

 

ov= opintoviikko                                                        osp= osaamispiste

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet kaikilta osaamisaloita löytyvät opetushallituksen sivuilta www.oph.fi 

: