Tutkintojen perusteet

Ammatillisissa oppilaitoksissa opetus perustuu Opetushallituksen valtakunnallisesti määrittämiin perustutkinnon perusteisiin. Alakohtaisesti määriteltyihin tutkinnon tavoitteisiin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla.

Opetussuunnitelman yhteinen osa

Laki velvoittaa ammatillisten koulutusten järjestäjät laatimaan valtakunnallisten tutkintojen perusteiden pohjalta opetussuunnitelman. Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää kuvauksen toimenpiteistä, joilla tutkintojen perusteissa koulutukselle laaditut tehtävät ja tavoitteet saavutetaan. Opetussuunnitelman yhteinen osa siis ohjaa Amiston opetusta ja toimintaa. Tutustu Porvoon ammattiopiston opetussuunnitelman yhteiseen osaan täällä.

Tutkintokohtaiset toteutussuunnitelmat

Amiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa on määritelty periaatteet, joiden pohjalta laaditaan jokaiselle tutkinnolle toteutussuunnitelmat. Jokaiselle ammatilliselle perustutkinnolle laadittu totetussuunnitelma sisältää suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta ja arvioinnista sekä ajoituksesta. Ammattitaidon osoittamistavat, ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit on määritelty arviointisuunnitelmissa, joihin voit tutustua Oppimisen arviointi -sivuilla.

Amiston tutkintokohtaiset toteuttussuunnitelmat löytyvät Office365:stä. Tarvitset niiden lukemiseen koulun käyttäjätunnuksia (henkilökunta- tai opiskelijatunnukset).

: