Järjestyssäännöt

Porvoon ammattiopiston opiskelijoita koskevat järjestyssäännöt.

1. luku: Yleistä

1 § Kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan arvostavasti ja kaikissa tilanteissa asiallisesti siten, että hyvän työrauhan vallitessa opetus- ja kasvatustavoitteet on mahdollista saavuttaa.

2. luku: Järjestyssääntöjen soveltaminen

2 § Oppilaitoksen alueena pidetään oppilaitoksen kiinteistöjä tontteineen sekä muita opetuskäyttöön varattuja tiloja ja alueita.

3 § Kouluaika on työjärjestyksen mukainen työpäivä.

4 § Järjestyssääntöjä sovelletaan oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja opetusprojekteissa sekä työssäoppimistilanteissa siltä osin kuin ohjeet eivät ilmene työpaikan säännöstöissä.

3. luku: Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

5 § Opiskelijan tulee osallistua opetukseen suoritussäännön mukaisesti pakollisissa ja valitsemissaan vapaaehtoisissa aineissa.

6 § Opiskelijan on varauduttava opetustilanteisiin opettajan antamien ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.

7 § Opiskelija on velvollinen noudattamaan yleisiä työturvallisuutta koskevia ohjeita sekä oppilaitoksen toimipisteen ja opetustilanteen erityisohjeita.

8 § Kouluruokailussa tulee noudattaa ruokailusta annettuja ohjeita.

9 § Jokainen opiskelija on vastuussa koulualueen ja tilojen siisteydestä. Opiskelijan on osallistuttava työpaikan siivoamiseen opettajan ohjeiden mukaisesti.

10 § Opiskelija on velvollinen korvaamaan joko tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle opettajalle tai oppilaitoksen henkilökunnalle.

11 § Oppilaitoksen alueella on noudatettava yleisiä ja aluekohtaisia liikennesääntöjä.

4. luku: Tupakointi, päihteet ja teräaseet

12 § Alkoholin ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen järjestyssääntöjen soveltamisalueilla on kielletty.

13 § Vaarallisiksi teräaseiksi luokiteltujen välineiden hallussapito on kielletty järjestyssääntöalueella.

14 § Tupakointi on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella (laki 698/2010 12§).

5. luku: Järjestyssääntöjen rikkominen

15 § Henkilöstön jäsenen, joka havaitsee opiskelijan rikkoneen järjestyssääntöjä tai muuten käyttäytyneen epäasiallisesti, tulee neuvoa ja nuhdella tätä tarkoituksen mukaisella tavalla. Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijaa kasvatuksellisin keinoin. Jos nuhtelua ei pidetä riittävänä, ryhmänohjaajan tulee saattaa rikkomus kurinpitoasiana rehtorin käsiteltäväksi. Rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen yksilöityään teon tai laiminlyönnin, kuultuaan opiskelijaa ja hankittuaan tarpeellisen selvityksen. Opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan rehtori voi erottaa opiskelijan oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi (13.6.2003/479 35§ ja 35a§).

16 § Rehtori voi pidättää opiskelijan koulunkäynnistä heti, asian tutkimuksen ja selvittämisen ajaksi, kun on kyse vakavanlaatuisesta rikkomuksesta.

Yhtymähallitus antaa nämä järjestyssäännöt Lain 630 /-98 ja asetuksen no. 811/-98 nojalla.

Porvoossa 18.8.2011

Yhtymähallitus

: