Porvoon ammattiopiston opiskelijoita koskevat järjestyssäännöt.

1 § Käyttäytyminen

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja ammattiopiston kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Asiallinen käyttäytyminen ja häirinnän välttäminen on kaikkien asia.

2 § Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan osallistuva opetukseen säännöllisesti ja saavuttava lukujärjestyksen mukaisesti ja ajoissa oppitunneille, ellei hänelle ole myönnetty vapautusta. Opiskelijan on suoritettava hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä.

3 § Poissaolot

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan äkillisestä poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä ryhmänohjaajalle. Yli kolme päivää kestänyt poissaolo edellyttää lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen. Poissaoloon voidaan myöntää lupa tärkeästä, pätevästä tai pakottavasta syystä (esim. kutsunnat tai tärkeä perhejuhla). Jos opiskelija haluaa lomaa, hän selvittää loma-anomussuunnitelman ensin ryhmänohjaajan kanssa. Opiskelija toimittaa kirjallisen loma-anomuksen poissaoloselvityksineen

  • ryhmänohjaajalle, jos olet poissa 1 päivän
  • koulutusjohtajalle, jos olet poissa 1-3 päivää tai enemmän

4 § Tupakointi

Kaikki Amiston oppilaitokset ovat savuttomia. Savuttomuus koskee jokaista: sekä opiskelijoita ja henkilökuntaa. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisen tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa.

5 § Alkoholi ja huumeet ja muut päihteet

Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty ammattiopiston alueella, työssäoppimispaikoilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. (esim. koulun matkat ulkomaille)

Opiskelija on velvollinen esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opinnoissa liittyvissä käytännön tehtävissä tai hänellä on riippuvuus huumeista. (Finlex laki ammatillisesta koulutuksesta)

6 § Teräaseet

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaisia esineitä tai aineita, jotka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaan tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (Finlex laki ammatillisesta koulutuksesta)

7 § Oikeus tarkistaa opiskelijan tavarat

Opettajilla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. (Finlex laki ammatillisesta koulutuksesta)

7 § Oppilaitoksen omaisuus

Opiskelijan tulee käsitellä oppilaitoksen omaisuutta ja oppilaitoksen haltuun uskottua omaisuutta huolellisesti. Hänen tulee vaadittaessa korvattava tahallisesti ja huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain mukaisesti. (Finlex laki ammatillisesta koulutuksesta)

Ammattioppilaitos ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä eikä rahoista.

7 § Työturvallisuus

Työsaleissa on ehdottomasti noudatettava koneiden ja laitteiden käyttö-ohjeita sekä työturvallisuusmääräyksiä.

8 § Ruokailu

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja.

9 § Matkapuhelimet

Musiikkisoittimet, kamerat, matkapuhelimet ja niihin rinnastettavat laitteet tulee olla oppituntien aikana suljettuina/äänettömällä ja niiden käyttö on kielletty oppituntien aikana, ellei niiden käytöstä ole erikseen sovittu opettajan kanssa ja ellei niiden käyttö ole perusteltua ja opetussuunnitelman mukaista. Matkapuhelimien käyttö tunneilla on kielletty, ellei opettaja ole erikseen myöntänyt lupaa sen käyttöön.

9 § Liikenne oppilaitoksen alueella

Oppilaitosalueen liikenteessä noudatetaan yleisiä ja oppilaitoksen asettamia liikennemääräyksiä. Asiaton ajo moottoriajoneuvoilla oppilaitosalueella on kielletty.

10 § Järjestyssääntöjen rikkominen

Opiskelija, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä, käyttäytyy väkivaltaisesti, kieltäytyy huumausainetestitodistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita toimintakykyä heikentävästi muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, voidaan hänelle antaa kirjallinen varoitus.
Jos teko on vakava tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa määräajaksi. Rehtorilla on oikeus erottaa opiskelija 3 kuukaudeksi ja monijäsenisellä toimielimellä lukuvuodeksi. (Finlex laki ammatillisesta koulutuksesta)

Opetusta häiritsevä tai väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteesta.

Jos opetus tai siihen liittyvätoiminta kohtuuttomasti vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tai muiden henkilöiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi.

Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta tai oppilaitoksen alueelta käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi. Jos voimakeinoja käytetään, rehtori on velvollinen raportoimaan tilanteesta yhtymähallitukselle.

 

Hyväksytty 11.8.2017 Amiston johtotiimi

: